CẤP CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRÊN TOÀN QUỐC

0
315

CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG

Ngoài huấn luyện an toàn lao động chúng tôi còn hỗ trợ cấp chứng chỉ an toàn lao động nhanh cho các đơn vị, công ty để bổ sung hồ sơ cho phì hợp với quy định của nhà nước

I. Nội dung chứng chỉ an toàn lao động và học phí

STT CÁC KHÓA HỌC HỌC PHÍ Hình thức
1 An toàn lao động nhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động

VD: Cấp trưởng, cấp phó phụ trách về an toàn, vệ sinh lao động

500.000 VNĐ/Người Cấp chứng chỉ huấn luyện có giá trị 2 năm
2 An toàn lao động nhóm 2: Người chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động. Người trực tiếp giám sát về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc. 500.000 VNĐ/Người Cấp giấy chứng chỉ huấn luyện có giá trị 2 năm
3 An toàn lao động nhóm 3: Những người lao động trực tiếp với công việc có yếu tố nghiêm ngặt nguy hại tới sức khỏe 300.000 VNĐ/Người Cấp thẻ an toàn lao động có giá trị 2 năm
4 An toàn lao động nhóm 4: Những người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động 200.000 VNĐ/ Người Lập sổ theo dõi công tác ATLĐ
5 An toàn lao động nhóm 5: Những người làm trong công tác y tế 2.000.000 VNĐ/ Người Cấp giấy chứng nhận huấn luyện có giá trị 2 năm
6 An toàn lao động nhóm 6: Những người làm công tác an toàn, vệ sinh viên theo quy định 74 luật an toàn vệ sinh lao động

VD: Là người lao động trực tiếp, am hiểu chuyên môn và kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động; tự nguyện và gương mẫu trong việc chấp hành các quy định an toàn, vệ sinh lao động và được người lao động trong tổ bầu ra

500.000 VNĐ/ Người Cấp chứng chỉ huấn luyện có giá trị 2 năm
chứng chỉ an toàn lao động
chứng chỉ an toàn lao động